مجموعه تلنت کلینیک برگزار کننده های کارگاه ها و ورکشاب های کودک و نوجوان مانند:کارگاههای استعدادیابی کودک و نوجوان، کارگاه های فرزند پروری، باشگاه مغز، بازی درمانی، مشاوره فردی و خانوادگی در غرب تهران بصورت تخصصی است.