خردورزی: به معنی و مرتب ساختن امور معلوم برای کشف امور مجهول است عبارت است از ارائه راه حل و پاسخ به مشکلی که از طریق معمول و توسط غریبه نمی توان بر آن فائق شویم فکروقتی به جست و جو و حرکت و تلاش…