یک دلیل کلیدی برای اضطراب در بیمارستان و ترس از جراحی این است که مردم بر احساس خود کنترلی ندارند این  این طبیعی نیست که مداوم خود را به یک نفر دیگر واگذار کنیم اگر جزئی از فرهنگ ما به شمار می آید که اجازه…