ضربه به سر و پیشانی کودک و شکم مادر در حین بارداری یک جراحت مغزی است.که موجب تغییرات سریع در نحوه عملکرد مغز می شود. امکان دارد فک کنید این ضربه ها زمانی اتفاق می افتد که افراد نا خودآگاه ضربه بخورد اما اینطور نیست…