برای سنین 9 تا 12 سال دارای 2 بعد مثبت و منفی دارای 3 زیرمقیاس: درونی بودن، ثبات و عمومیت. 24 عبارتی با اعتبار خارجی. برای انجام تست سنجش خلاقیت لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید: 02122915807 09301364031