عضو شوید !

* لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است!

اخبار داغ

دسته: شخصیت

تست, شخصیت

شخصیت کودکی 

مقیاس شخصیت کودکی در سال 1974 توسط دیبل و کوهن به منظور سنجش توانمندی و شخصیت کلی کودک تهیه شد. والدین باید این مقیاس را که دارای 40عبارت است تکمیل کنند تا به کمک آن توانمندی و شخصیت کودک سنجیده شود. مقیاس شخصیت کودکی براساس…

تست, شخصیت

درجه بندی مهارت های اجتماعی توسط والدین 

این تست به منظور هنجاریابی مقیاس مهارت‌های اجتماعی SSRS انجام شد. به منظور تعیین اعتبار پرسشنامه‌های والد و معلم از روشهای آلفای کرونباخ و بازآزمایی استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه‌ها از روایی محتوایی و روایی سازه استفاده شد. روایی سازه به‌کمک روش تحلیل عامل…

تست, شخصیت

شخصیتی سیاتل 

برای سنجش ویژگی‌های روانشناختی افراد ابزارهای بسیاری در دسترس است. برخی ابزارها به بررسی ویژگی‌های شخصیتی می‌پردازند که عمیق بوده و در طول زمان باثبات هستند. برخی پرسشنامه‌ها نیز به بررسی ویژگی‌ها و مشکلاتی می‌پردازند که به صورت موقتی فرد را درگیر می‌کنند. پرسشنامه شخصیت…

تست, شخصیت

امید کودکان 

امید سازهای انگیزشی- هیجانی است و به انتظاری اطالق میشود که براساس آن فرد احتمال میدهد که رویدادی خوشایند در آینده به وقوع میپیوندد. هدف از پژوهش حاضر ساخت مقیاس امید به تحصیل و بررسی ویژگیهای روان سنجی آن در دانش آموزان است. برای انجام…

تست, شخصیت

ناامیدی کودکان 

ناامیدی، یا انتظارات منفی در مورد آینده، یک حالت هیجانی است که زیر مجموعه ی هیجان اصلی غم است،باعث افسردگی و درماندگی شده، انگیزه ی فرد را از بین می­برد و او را از تلاش کردن باز می­دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اعتبار و پایایی…