اعتیاد را می توان به دو دسته کلی می توان تقسیم کرد: مواد مخدر رفتاری اعتیاد به اینترنت یا در معنی گسترده تر استفاده بیش از اندازه از کامپیوتر و ابزار تکنولوژی در زندگی و وابستگی به آنها به صورتی که باعث ایجاد اختلال یا…