مواردی که در سنجش برای کودکان چهار تا شش سال ارزیابی  می شود به شرح زیر است :

 1. جلسه اول و مشاوره : تعیین درجه هوشی و هوشمندی کودک
 2. جلسه دوم :میزان مسِولیت پذیری
 3. جلسه سوم : سنجش نگرش و باورها نسبت به توانایی
 4. جلسه سوم : آزمون هوش غیر کلامی
 5. جلسه سوم : کودکانی که مشکل جهت یابی دارند
 6. جلسه دوم : ارزشیابی شخصیت
 7. جالسه پنجم : سنجش هوش کلامی و عملی
 8. جلسه دوم : مدریت حل بحران
 9. جلسه چهارم : سنجش حافظه دیداری
 10. جلسه چهارم : اندازه گیری خلاقیت
 11. جلسه چهارم : همدلی و پیش بینی وقایع

زمان تست : یک الی دو ساعت

تعداد جلسه : پنج جلسه و جلسه ششم خروجی

شماره تماس ما :

02122915807

09301364031