مواردی که در سنجش برای کودکان ده تا دوازده سال ارزیابی  می شود به شرح زیر است :

 1. مشاوره و جلسه اول: تعیین بهره هوشی و هوشمندی کودک
 2. جلسه هفتم: میزان مسوولیت پذیری بسته به موقعیت
 3. جلسه ششم: سنجش نگرشو باورها نسبت به توانایی ها
 4. جلسه ششم: آزمون هوشی غیر کلامی
 5. جلسه هفتم: ارزیابی میزان افسردگی
 6. جلسه اول: ارزشیابی شخصیت
 7. جلسه پنجم: بهره هوشی کلامی و عملی
 8. جلسه ششم: میزان شناسایی توانایی شغلی
 9. جلسه هفتم: میزان هوش ارتباط اجتماعی
 10. جلسه چهارم: نیاز کودک به تایید شدن
 11. جلسه سوم: برون گرایی درون گرایی
 12. بررسی انواع حافظه
 13. جلسه چهارم: تشخیص بیش فعالی
 14. جلسه سوم: مدیریت حل بحران
 15. جلسه دوم: سنجش خلاقیت
 16. جلسه دوم: ارزیابی نشانگان وسواس
 17. جلسه سوم: ارزیابی نشانه های اضطراب
 18. جلسه سوم: اندازه گیری خلاقیت
 19. جلسه چهارم: سنجش نیاز جنسی

زمان تست : یک ساعت الی دو ساعت

تعداد جلسات : هفت جلسه و جلسه ی هشتم خروجی کار است.

شماره تماس ما:

02122915807

09301364031