مواردی که در سنجش برای کودکان شش تا هشت سال ارزیابی  می شود به شرح زیر است :

 1. جلسه اول و مشاوره: تعیین درجه هوشی و هوشمندی کودک
 2. جلسه اول: میزان مسئولیت پذیری بسته موقعیت
 3. جلسه دوم: سنجش نگرش و باورها نسبت به توانایی
 4. جلسه دوم: آزمون هوش غیر کلامی
 5. جلسه دوم: شناخت نشانه های افسردگی در کودکان و نوجوانان
 6. جلسه هفتم: برسی شخصیت
 7. جلسه سوم: سنجش هوش کلامی و عملی
 8. حلسه هفتم: شناسایی خلاقیت نهان
 9. جلسه هفتم: حفظ اطلاعات دیداری
 10. جلسه دوم: اندازه گیری خلاقیت
 11. جلسه چهارم: تعیین سن عقلی کودک
 12. جلسه چهارم: نیاز کودک به تایید شدن
 13. جلسه ششم: ارتباط متقابل
 14. جلسه چهارم: برون گرایی درون گرایی
 15. جلسه ششم: مدیریت حل بحران
 16. جلسه پنجم: تشخیص بیش فعالی
 17. جلسه پنجم: توانایی حل مساله و برنامه ریزی
 18. جلسه هفتم: برسی جافظه فعال یا کوتاه مدت
 19. جلسه ششم: سنجش خلاقیت تفکر خلاق

زمان تست : یک الی دو ساعت

تعداد جلسه : هفت جلسه و جلسه هشتم خروجی

بهترین سنین برای استعدادیابی و شناخت توانایی های کودکان و نوجوانان در همین سنین شش تا هشت سال است.

شماره تماس ما:

02122915807

09301364031