مواردی که در سنجش برای کودکان دو تا چهار سال ارزیابی  می شود به شرح زیر است :

  1. جلسه اول : تعیین بهره هوشی و هوشمندی کودک
  2. جلسه دوم : میزان مسِولیت پذیری بسته به موقعیت
  3. جلسه دوم : سنجش نگرش و باورها نسبت به توانایی ها
  4. جلسه سوم : آزمون هوش غیر کلامی
  5. جلسه سوم : ارزشیابی شخصیت
  6.  جلسه چهارم : میزان برقراری ارتباط کودک با محیط و اطرافیان و سازگار کردن دفاع کودک با محیط

زمان تست : یک ساعت الی دو ساعت

تعداد جلسات : پنج جلسه و جلسه ی ششم خروجی کار است.

شماره تماس ما:

02122915807

09301364031