مواردی که در سنجش برای نوجوانان سیزده تا پانزده سال ارزیابی  می شود به شرح زیر است :

 1. تتشخیص خوب از ضعیف در میزان سازگاری
 2. میزان مسئولیت پذیری بسته موقعیت
 3. نگرش نسبت به میزان توانایی ها
 4. آزمون هوش غیر کلامی
 5. نوع تمایلات فردی
 6. میزان استعداد های مختلف
 7. بهره هوش کلامی و عملی
 8. سنجش حافظه کاری دیداری فضایی
 9. زمینه های استعداد شغلی
 10. سنجش نگرش کارآفرینی در دانش آموزان دبیرستانی
 11. برون گرایی درون گرایی
 12. مدیریت حل بحران
 13. تشخیص بیش فعالی
 14. ارزیابی نشانگان وسواس
 15. نشانگان اظطراب اظطراب
 16. میزان نیازهای جنسی