بالینی، کودک و نوجوان
مشاور فعال دپارتمان روانشناسی مرکز مشاوره بینش نوین
دکترای تخصصی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان از دانشگاه اوپسالا سوئد
عضو سازمان نظام روان شناسی
عضو انجمن روان شناسی ایران
مدرس کارگاه های تخصصی روان شناسی
فعالیت های حرفه ای پژوهشی
تألیف و ترجمه مقالات معتبر در داخل و خارج از کشور