شکور زارع

متولد ۱۳۷۳-یزد

رتبه کنکور ۵۰۶ کنکور کارشناسی۱۳۹۲

کارشناسی روانشناسی علامه طباطبایی

رتبه کنکور۹۱ ارشد روانشناسی بالینی ۱۳۹۷

در حال تحصیل در رشته روانشناسی بالینی دانشگاه شاهد تهران