دکتر زهرا حیدری

بخش مهارتهای شغلی
– دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی
– کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
– کارشناس ارشد مدیریت اجرایی MBA
– موسس و رئیس کلینیک تخصصی روانشناسی و مشاوره بینش نوین
– عضو شورای سیاست گذاری مدرسه کسب و کار کودک و نوجوان بینش نوین
– مدیر مسئول و سردبیر مجله روانشناختی بینش نوین
– مدیر عامل موسسه خدمات مشاوره ای دانش پژوهان بینش
– رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی آموزشی شهید چمران غرب
– عضو کمیته آموزش مراکز مشاوره ازدواج و خانواده وزارت ورزش و جوانان
– مدیر تولید کتابهای کمک ۀموزشی و آزمون های روانشناختی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا
– عضو کارگروه اجرایی برگزاری همایشهای تخصصی روانشناسی و مشاوره
– مجری برگزاری طرح دوره های آموزشی توانمند سازی متقاضیان تاسیس مراکز مشاوره