اين نسخه ازپرسشنامه در سال ۷۵۵۵ انتشار يافت و شامل ۹۱ ماده است

كه اندازههاي مربوط به حالت

خشم،

صفت
خشم و بيان خشم

را به دست ميدهد.

پرسشنامه از روايي و پايايي كافي برخوردار بوده.

برای انجام تست خشم اسپسلبرگر لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید:

02122915807

09301364031