یکی از مشکلاتی که والدین و اولیاء مدرسه با آن رو به رو هستند

موضوع خشونت در میان بچه هاست که می تواند این خشونت در سطح کلامی و فیزیکی رخ دهد.

خشونت یکی از مهم ترین آسیب هایی است که به سلامت روان فرد و جامعه صدمه میزند.

به همین دلیلی است که آموزش خشونت توسط بچه ها در مدرسه در مقایسه با مکان های دیگر از حساسیت های خاص بهره می برند.

تست پرخاشگری رابطه ای و آشکار کودکان کمک به حل این موضوع می کند.

برای انجام تست پرخاشگری رابطه ای و آشکار کودکان دبستانی لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید:

02122915807

09301364031