این تست به منظور هنجاریابی مقیاس مهارت‌های اجتماعی SSRS انجام شد.

به منظور تعیین اعتبار پرسشنامه‌های والد و معلم از روشهای آلفای کرونباخ و بازآزمایی استفاده شد.

برای تعیین روایی پرسشنامه‌ها از روایی محتوایی و روایی سازه استفاده شد.

روایی سازه به‌کمک روش تحلیل عامل بررسی شد.

برای انجام تست درجه بندی  لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید:

02122915807

09301364031