امید سازهای انگیزشی- هیجانی است و به انتظاری اطالق میشود که براساس آن فرد احتمال میدهد که
رویدادی خوشایند در آینده به وقوع میپیوندد.

هدف از پژوهش حاضر ساخت مقیاس امید به تحصیل و بررسی

ویژگیهای روان سنجی آن در دانش آموزان است.

برای انجام تست امید کودکان لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید:
02122915807
09301364031