این پرسشنامه برای گروه سنی 12سال به بالا در نظر گرفته شده است

 هدف از ارائه و تکمیل پرسشنامه حاضر ،

کسب آگاهی از تاثیر نگرش و روشهای تربیتی والدین بر رفتارهای  دانش آموزان عزیز و بررسی ارتباط  آن

با پاره ای از متغییرها به منظور استفاده از نتایج در یک طرح پژوهش علمی می باشد.

پاسخ دقیق و واقعی شما بعنوان نزدیکترین و موثق ترین فرد به فرزندان، بسیار مهم است .

برای انجام تست نگرش فرزند به والدین  لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید:
02122915807
09301364031