یک دلیل کلیدی برای اضطراب در بیمارستان و ترس از جراحی این است که مردم بر احساس خود کنترلی ندارند

این  این طبیعی نیست که مداوم خود را به یک نفر دیگر واگذار کنیم

اگر جزئی از فرهنگ ما به شمار می آید که اجازه دهیم فرد دیگری ما را معالجه کند

با این وجود در عمق وجود ما دوست نداریم دست از این حس ذاتی برداریم که خودمان را مداوم مداوا کنیم

به همین دلیل دستپاچه و مظطرب شویم.

برای انجام تست سنجش ترس از بیمارستان لطفا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

02122915807

09301364031