پرسشنامه ارزشيابي معلم از رفتار كودك در سال 1967 توسط مايكل راتر و جهـت تهيـه ابـزاري مناسـب بـه منظـور
شناخت مشكلات رفتاري كودكان در مدرسه ساخته شده است
اين پرسشنامه داراي 26 ماده بوده كه مهريار و همكاران با افزودن 6 ماده جديد به آن و تبديل چهار مـاده بـه دو مـاده
به علت تشابه آنرا به يك پرسشنامه 30 ماده اي تبديل كرده اند.

برای انجام پرسشنامه  رفتاری کودکان راتر-فرم والدین لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید:

02122915807

09301364031