هدف اين آزمون پيدا كردن زمينه هاي رغبت دانش آموز و به تبع آن هدايت تحصيلي اوست. و به هيچ وجه پيشرفت تحصيلي يا
هوش را نمي سنجد. اين آزمون با تغييرات جزيي از پرسشنامه كتاب ،حرفه مناسب شما چيست؟ نوشته جان ال. هالند، ترجمه
دكتر سيمين حسينيان و دكتر سيده منور يزدي تهيه شده است و در آموزش و پرورش كاربرد شايع دارد.

برای انجام پرسشنامه رغبت سنج تحصیلی لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید:

02122915807

09301364031