تست مقیاس قلندری هارتر برای قشر کودکان دبستانی است.

قلدری شکلی از آزار و اذیت‌های جسمی، جنسی و روانشناختی

یک یا چند دانش‌آموز بر علیه دانش‌آموزان دیگر به صورت مکرر در یک دوره زمانی است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس قلدری در دانش‌آموزان ابتدایی بود.

 

 

برای انجام تست مقیاس قلندری هارترلطفابا شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

02122915807

09301364031