نمی توان گفت که همیشه مشکلات و ناراحتی های کودک و نوجوانان به خاطر شرارت و یا شیطنت باشد.

بلکه در بسیاری مواقع این مشکلات در نتیجه انزوا، افسردگی و ترس در کودک و نوجوان باشد.

و مربوط به اختلالات هیجانی بوده که افسردگی و اظطراب و هراس و وسواس را در بر میگرد.

تشخیص این مشکل را با استفاده از تست غربال گری اظطراب مرتبط با اختلالات هیجانی در کوکان و نوجوانان scared-71 گرفته می شود.

برای انجام تست اندریافت کودکان لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید:

02122915807

09301364031