ضربه به سر و پیشانی کودک و شکم مادر در حین بارداری یک جراحت مغزی است.که موجب تغییرات سریع در نحوه عملکرد مغز می شود.

امکان دارد فک کنید این ضربه ها زمانی اتفاق می افتد که افراد نا خودآگاه ضربه بخورد اما اینطور نیست در هر آسیبی می تواند به سر اتفاق افتد که با از دست دادن هوشیاری همراه نیستند.

که با این تست می توانیم گزارش کودکان از علائم پس از ضربه (تروما) و گزارش والدین از علائم پس از ضربه تهیه کرد.

برای انجام تست اندریافت کودکان لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید:

02122915807

09301364031