به باور اغلب صاحب‌‌نظران، یکی از مهم‌ترین شیوه‌‌های توانمندسازی دانش‌‌آموزان،

روی‌آوردن به روش‌‌های جدید آموزشی است که مبتنی بر اصول و مفاهیم فراشناخت است؛

ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف تبیین یک مدل خوش‌‌بینی بر‌اساس باورهای فراشناخت و ادراک

شایستگی در دانش‌‌آموزان دورۀ دبیرستان، صورت گرفته‌ است.

برای انجام تست ادارک شایستگی کودکان هارتر لطفا با  شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

02122915807

09301364031