این مقیاس وسیله‌ای در سنجش خودپنداره است که با هشتاد سؤال، شش مقیاس فرعی

(رفتار، وضعیت عقلانی و تحصیلی، ظاهر جسمانی و نگرش‌ها، اضطراب، شهرت، شادی و رضایت)

را در مقطع سنی 12 تا 18 سال ارزیابی می‌کند.

برای انجام تست خودپنداره کودکان لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید:
02122915807
09301364031