كوپر اسميت مقياس عزت نفس را در سال ۸۷۹۹ تهيه کرد .

اين تست را به مقياس
عزت نفس كلي، عزت نفس اجتماعي، عزت نفس خانوادگي و عزت نفس تحصيلي تقسيم کرده است.

از نظم لغوي براي كودكان ۸۹ -۱ ساله نوشته شده است .

برای انجام تست عزت نفس کوپر اسمیت لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید:
02122915807
09301364031