هدف کلی این تست بررسی هنجاریابی رفتارهای کنارآمدن کودکان (CCBQ) در دانش آموزان مقطع راهنمایی براساس نظریه کلاسیک اندازه گیری (CTT) است.

پرسشنامه رفتارهای کنارآمدن کودکان (CCBQ) و پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر (CISS) استفاده شده است.

برای انجام تست رفتارهای کنار آمدن کودکان لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید:
02122915807
09301364031