خیلی از کودکان افسرده  از خستگی دائم و کمبود انرژی شکایت دارند .

حتی ممکن است درباره آرزو مرگ یا موضوعات دیگری که نشانگر افکار مربوط به خودکشی است صحبت کنند به والدیت توصیه می شوند که مراقبت های پزشکی از کودکانی که دارای نشانه های افسردگی است و تاثیر منفی آن بر کییت زندگی اش آشکار گشته به پزشک مراجعه کند و در زمان مراجعه از کودک و نوجوان تست افسردگی گرفته می شود.

برای انجام تست اندریافت کودکان لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید:

02122915807

09301364031